Blogg

19.03 2020

Optimal brannsikring av ventilasjonsanlegg

Funksjonskravet til brannsikker ventilasjon i TEK17 gir muligheter for andre løsninger enn preaksepterte.

29.02 2020

BRANNRISIKO VED LADING AV ELBIL

Mange arbeidsgivere og bedrifter tilbyr lading for sine ansatte og kunder med elbil. Stadig flere boretts­lag eller sameier tilrettelegger også for lading i fellesgarasjer til beboere med elbil, og Stortinget har sågar bedt regjeringen å komme med et lovforslag som sikrer rett til tilgang til elbillading i borettslag og boligsameier.

Hva med brannrisikoen knyttet til elbiler?

13.12 2018

Gaselle-bedrift 2018

A/STAB er stolte over å ha mottatt utmerkelsen Gaselle-bedrift 2018
31.10 2018

Kulturminnedokumentasjon i arealplanlegging?

Kulturdokumentasjon i arealplanlegging?

Vi tar oppdraget!

04.06 2018

For en fremtidsrettet byutvikling i hele Bergen - legg den marine klyngen til Laksevåg

"De pågående planprosessene med kommuneplanens arealdel og Strategisk planprogram for Indre Laksevåg viser et stort potensial og en sterk vilje til en utvikling av transformasjonsområdene til en bymessig byutvikling på Laksevåg"

16.02 2018

Forleng Fløyfjellstunnelen sørover

Vedtaket om å forlenge Fløyfjellstunnelen mot Eidsvåg åpner for et enklere ringveisystem. Ved å forlenge Fløyfjellstunnelen sørover med tunnel til Fjøsanger, kan all gjennomgangstrafikk sør for Fjøsanger og nord for Eidsvåg bruke tunnelen. To av feltene mot sentrum kan frigjøres til kollektivformål – og i fremtiden til ekspressbybane mot Flesland

30.01 2018

Kan vi stole på kommuneplanens arealdel?

Mens vi venter på at forslaget til ny arealdel til kommuneplanen (KPA) skal vedtas, har Bergen kommune bestemt at gjeldende arealdel (KPA 2010) i visse tilfeller likevel ikke skal gjelde. Nå styres byens arealpolitikk etter et prinsippvedtak som ikke har vært på offentlig høring.
15.11 2017

Enorme gebyrforskjeller fra Plan- og bygg

En gjennomgang av gebyrregulativene for plan- og byggesaker i landets største byer avdekker store forskjeller både i hvordan gebyrene beregnes og i selve størrelsene på gebyrene.
28.07 2017

Planprosesser – Hvordan avstemme både kommunens og utbyggernes forventninger?

Det følger av plan- og bygningsloven at kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av kommunens arealer og naturressurser og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.
07.06 2017

Ny eierseksjonslov

Fjerning av leietakers kjøperett, fastsatt saksbehandlingstid, søknadstidspunkt og krav om godkjenning av boenhet etter plan- og bygningsloven er noen av endringene i ny eierseksjonslov. Stortinget førstegangsbehandlet behandlet forslaget den 29. mai i år.
30.05 2017

Brannvern i praksis

Byggeier har ansvaret for byggets brannsikkerhet og systematisk sikkerhetsarbeid. Effektiv gjennomføring av systematisk brannvernarbeid skal være del av den daglige driften av bygget.
23.05 2017

Kulturminner i reguleringsplan - en tidlig avklaring kan være penger spart

Kunnskap om kulturminner er en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget i en plan. Dette gjelder særlig automatisk fredete kulturminner der undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §9 må oppfylles før vedtak av reguleringsplan
16.05 2017

Forenkling av regler for skadde og bevaringsverdige bygg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fremmet forslag om endring av reglene for skadde og bevaringsverdige bygg.
09.05 2017

Utkast til ny arealplan i Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten leverte den 20. april i år sitt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA). Forslaget danner grunnlaget for den kommunale planstrategi frem mot 2030 og er av avgjørende betydning for utvikling av eiendommer i Bergen kommune.